ارگونومی در محیط کار (بخش سوم)


گردآوری: روزبه مددی

 

نرمش و تمرین های پیشنهادی حین کار با رایانه:‏

‏1-‏ كف دست ها را به هم بچسبانيد و نوك انگشتان را به طرف بالا نگه داريد. انگشتان خود را كشيده و كف دست ها را محكم به ‏هم فشار دهيد. همان طور كه كف دست ها را به همديگر فشار مي دهيد، به تدريج دست ها را پايين بياوريد تا آرنج ها و ‏ساعدها افقي شوند.‏

‏2-‏ كف دست ها را به هم بچسبانيد و نوك انگشتان را به طرف پایین نگه داريد. انگشتان خود را كشيده و كف دست ها را محكم ‏به هم فشار دهيد. همان طور كه كف دست ها را به همديگر فشار مي دهيد، به تدريج دست ها را پايين بياوريد تا آرنج ها و ‏ساعدها افقي شوند.‏

‏3-‏ روي صندلي بنشينيد. كف پاها را روي زمين قرار دهيد و دست راست را به سمت بالا و دست چپ را به سمت پایین بطوری ‏که به موازات بدن هست بکشید این نرمش را برای هر طرف به مدت 10 ثانیه انجام دهید.‏

 

UP