سوال مسابقه اردیبهشتکدام یک از موارد زیر از جمله اثرات نامطلوب خشکی دهان نمی باشد؟


الف)  بوی بد دهان

ب) سختی در تکلم

ج) پوسیدگی دندان

د) احساس طعم فلز در دهان


 
 
پاسخ خود را تا تاریخ 25 اردیبهشت به شماره 100022140331 پیامک کنید.

 
UP