مسابقه آذر


جهت جلوگیری از ریفلاکس معده، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 
الف) پرهیز از غذا خوردن قبل خواب

ب) ترک سیگار

ج) پرهیز از پرخوری

د) عدم مصرف حبوبات
 
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  آذر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏
 
UP