مسابقه تیرکدامیک از علایم بیماری فاویسم نیست؟


‏1)‏ خستگی

‏2)‏ تهوع

‏3)‏ تنگی نفس

‏4)‏ تپش قلب
 
 
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  تیر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏
 
 
UP