مسابقه دیکدام یک از گزینه های زیر از علایم آب مروارید محسوب نمی شود؟ 


1) تاری دید 
2) دوبینی 
3) نابینایی موقت 
4) حساس شدن به نور

 
پاسخ خود را تا تاریخ 25 دی به شماره 100022140331 پیامک کنید.


 
UP