مسابقه شهریور 
 کدام یک از موارد زیر از علل بروز ملاسما نمی باشد؟
 
1. حساسیت به هورمون های زنانه
2. تیرگی پوست
3. استفاده مداوم از محصولات آرایشی
4. باردار شدن
 
 
 
 
پاسخ خود را تا تاریخ 25  شهریور به شماره 100022140331 پیامک کنید.
UP