مسابقه مهر

 
کدام یک از بیماری های زیر با واکسن سه گانه ایمن نمی شوند؟
 
1- دیفتری
2- کزاز
3- سیاه سرفه
4- هپاتیت ب
 
 
 
 پاسخ خود را تا تاریخ 25 مهر به شماره 100022140331 پیامک کنید.
 
 
 
UP