مسابقه دیHIV‏ از کدام طریق انتقال نمی یابد؟


الف. شیر مادر

ب. مایعات پیش منی

ج. عطسه و سرفه

د. خون ‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  دی  به شماره 100022140331 پیامک کنید.
 
 


UP